|

Oparzenie dróg oddechowych

Oparzenie dróg oddechowych, a właściwie uraz inhalacyjny jest stanem zagrożenia życia. Leczeniem oparzenia dróg oddechowych zazwyczaj zajmują się ośrodki leczenia oparzeń. Nie jest to jednak konieczne. Większość procedur terapeutycznych można zrealizować w każdym Oddziale Intensywnej Terapii. Mamy nadzieję, że wiedza i nasze doświadczenia związane z tym zagadnieniem pomogą usystematyzować informacje na temat urazu inhalacyjnego.

Definicja i epidemiologia

Pod pojęciem urazu inhalacyjnego kryje się uszkodzenie dróg oddechowych spowodowane aspiracją lub wdychaniem przegrzanych gazów, pary, gorących płynów lub produktów niecałkowitego spalania. Ciężkość urazu związana jest z temperaturą, składem i długością ekspozycji na wyżej wymienione czynniki. Według badań z USA uraz inhalacyjny występuje u 2-14% pacjentów kwalifikowanych do centrów oparzeniowych, natomiast powikłania płucne stanowią przyczynę ponad 70% zgonów pacjentów oparzonych.

Kiedy możemy podejrzewać uraz inhalacyjny?

Objawy sugerujące uraz inhalacyjny to:

 • Sadza w gardle
 • Rumień, obrzęk gardła, lub nosogardzieli
 • Plwocina węglowa (plwocina zawierająca szare lub ciemne cząstki węgla)
 • Ochrypły głos, kaszel, chrząkanie
 • Świszczący oddech lub stridor
 • Niemożność przełknięcia śliny
 • Głębokie oparzenia twarzy
 • Wysiłek oddechowy, tachypnoe
 • Pobudzenie, niepokój, sinica lub inne ogólne objawy niedotlenienia; niski wynik w skali Glasgow Coma (GCS)

Okoliczności sprzyjające:

 • Uraz w zamkniętej przestrzeni
 • Długa ekspozycja
 • Utrata przytomności
 • Toksyczne, trujące produkty spalania
 • Jednoczesny uraz tępy lub penetrujący (wybuch, upadek, uderzenie przez upadające elementy konstrukcyjne, wypadek komunikacyjny)

Ocena i wstępne postępowanie w przypadku urazów towarzyszących lub oparzeń jest standardowa wg ATLS – pierwszeństwo mają zabiegi bezpośrednio ratujące życie – zaopatrzenie urazów OUN, klatki piersiowej, brzucha, złamania kończyn długich. 

Kwalifikacja do leczenia w Centrum Oparzeniowym

Dla przypomnienia, kogo kwalifikujemy do leczenia w Centrum Oparzeniowym (za lpr.com.pl): „Do ośrodka leczenia oparzeń należy kierować pacjentów z oparzeniami IIº przekraczającymi 20% powierzchni ciała, oparzeniami IIº przekraczające 10% u dzieci do 10 r.ż. i pow. 50 r.ż., oparzeniami IIIº we wszystkich grupach wiekowych, oparzeniami dróg oddechowych; oparzeniami pow. IIº obejmujące twarz, kończyny, krocze; oparzeniami u pacjentów pourazowych, stabilizowanych w innych oddziałach, oparzeniami elektrycznymi, chemicznymi oraz innymi zgodnie z lokalnymi kryteriami przyjęcia do ośrodka leczenia oparzeń”.

Rodzaje urazu inhalacyjnego

American Burn Association wyróżnia 3 rodzaje urazu inhalacyjnego:

 • Uraz nadgłośniowy (powyżej strun głosowych), spowodowany bezpośrednim działaniem ciepła lub substancji chemicznych, powodujący silny obrzęk błony śluzowej.
 • Podgłośniowe lub tchawiczo — oskrzelowe (poniżej strun głosowych) zapalenie i obrzęk dróg oddechowych, które może spowodować niedodmę i zapalenie płuc jako późne skutki.
 • Uraz spowodowany narażeniem na działanie toksycznych gazów, w tym tlenku węgla lub cyjanków.

W naszym artykule skupimy się na dwóch pierwszych typach urazu inhalacyjnego, postępowanie w zatruciu tlenkiem węgla i cyjanowodorem omówimy w przyszłości.

Patofizjologia

Oparzenie dróg oddechowych niesie za sobą szereg następstw niekorzystnych dla pacjenta. Strukturalne uszkodzenie nabłonka oddechowego powoduje upośledzenie klirensu rzęskowego i uwolnienie cytokin prozapalnych, co może nasilić skurcz oskrzeli. Zmniejszone wydzielanie surfaktantu grozi niedodmą i zapadaniem się dystalnych odcinków drzewa oskrzelowego. Utrata integralności połączeń międzykomórkowych śródbłonka powoduje powstanie bogatobiałkowego wysięku, który w połączeniu z upośledzoną odpornością chorego oparzonego, stanowi idealną pożywkę dla bakterii, co w konsekwencji zwiększa ryzyko zapalenia płuc chorego. Oczywiście ta skrótowa i poniekąd uproszczona informacja nie wyczerpuje tematu zmian patofizjologicznych w drogach oddechowych po urazie oparzeniowym, ale chcemy w zasadzie nakreślić problem na potrzeby naszego artykułu.

Choroba oparzeniowa jest wielowymiarowym problemem dla zespołu opiekującego się chorym. Uraz inhalacyjny jeszcze bardziej komplikuje postępowanie w takim przypadku. Z jednej strony oparzenie skóry wymaga resuscytacji płynowej, z drugiej strony przesunięcie płynu do trzeciej przestrzeni nasila obrzęk dróg oddechowych. Pacjent narażony na działanie dymu i płomieni może również wykazywać objawy zatrucia tlenkiem węgla lub cyjanowodorem.

Zabezpieczenie dróg oddechowych

Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji wydaje się intubacja, ale czy na pewno?

Intubacja pacjenta oparzonego ma duże szanse trafić do grupy „trudnych”. Zawsze należy mieć plan B w postaci alternatywnych metod zabezpieczenia dróg oddechowych, w gotowości prowadnicę sztywną i giętką, w miarę możliwości wideolaryngoskop i zestaw do ratunkowej konikotomii. Standardem jest intubacja w protokole RSI. Nie wolno stosować sukcynylocholiny, jeśli od urazu minęło więcej niż 24 godziny. Intubację dotchawiczą powinien przeprowadzać najbardziej doświadczony lekarz. Uszczelnienie mankietu i pozycja rurki powinna być często sprawdzana w miarę narastania lub zmniejszania się obrzęku.

Wskazania do wczesnej intubacji pacjenta oparzonego

Według Advanced Burn Life Support Provider Manual, American Burn Association wskazania do wczesnej intubacji u pacjenta oparzonego to:

 • Objawy niedrożności dróg oddechowych: chrypka, stridor, użycie dodatkowych mięśni oddechowych, zaciąganie mostka
 • Rozległość oparzenia (TBSA oparzenia > 40-50%)
 • Rozległe i głębokie oparzenia twarzy
 • Oparzenia wewnątrz jamy ustnej
 • Znaczny obrzęk lub ryzyko obrzęku
 • Trudności w połykaniu
 • Widoczne trudności w oddychaniu: niemożność odkrztuszenia wydzieliny, zmęczenie oddechowe, słabe utlenowanie lub wentylacja
 • Obniżony poziom świadomości, gdy odruchy ochronne dróg oddechowych są upośledzone
 • Przewidywany transport pacjenta z dużym oparzeniem i problemami z drogami oddechowymi bez wykwalifikowanego personelu do intubacji w drodze
Nie każdy pacjent, u którego podejrzewamy uraz inhalacyjny powinien być zaintubowany (źródło własne, w tym przypadku pacjent nie wymagał intubacji)

O ile część wskazań rzeczywiście jest bezwzględna, to punkty takie jak „ryzyko obrzęku”, czy „rozległość oparzenia” w naszej opinii są dosyć subiektywne. Często leczymy pacjentów z oparzeniem głębokim powyżej 50% TBSA (ang. Total Body Surface Area — całkowita powierzchnia ciała) utrzymując wentylację spontaniczną. Nieuszkodzone górne drogi oddechowe posiadają wewnętrzne mechanizmy obronne zapobiegające przyleganiu, kolonizacji dróg oddechowych i rozwojowi zakażenia. Możemy tutaj wymienić m.in.:

 • anatomiczne bariery dróg oddechowych (jama nosowa, nagłośnia, struny głosowe),
 • odruch kaszlu i kichania,
 • transport śluzu przez aparat rzęskowy,
 • komórkowy i humoralny układ odpornościowy, który chroni pęcherzyki płucne

Intubacja dotchawicza hamuje odruch kaszlu i oczyszczanie śluzówkowe, jak również powoduje bezpośredni uraz delikatnej błony śluzowej tchawicy podczas zakładania rurki. Dochodzi także do pośredniego urazu błony śluzowej tchawicy w wyniku wysuszenia, a dodatkowo stwarza to bezpośrednią drogę do dolnych dróg oddechowych. Intubacja i wentylacja mechaniczna zwiększają częstość występowania zapalenia płuc u pacjentów oparzonych, a samo zapalenie płuc jest przyczyną nawet 70% zgonów pacjentów hospitalizowanych z powodu oparzenia. Każda intubacja jest poważną interwencją i powinna być dokładnie przemyślana.

Intubacja i co dalej?

Po przyjęciu do OIT pacjenta z podejrzeniem oparzenia dróg oddechowych standardowo wykonujemy bronchoskopię. Znaleziska w badaniu mogą obejmować obecność sadzy, rumień, obrzęk śluzówki oskrzeli, skrzepy krwi, zwężenia oskrzeli, śluzowo-ropną wydzielinę, lub nawet martwicę i fragmenty spalonych oskrzeli. Do określenia stopnia urazu używamy skali AIS:

Skala AIS do oceny stopnia urazu inhalacyjnego
Walton N. Charles, Declan Collins, Sundhiya Mandalia, Kabir Matwala, Atul Dutt, Jason Tatlock, Suveer Singh, Impact of inhalation injury on outcomes in critically ill burns patients: 12-year experience at a regional burns centre, Burns, Volume 48, Issue

Bronchoskopię wykonujemy w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Jeśli pacjent tego wymaga, tzn. odsysa się znaczna ilość gęstej wydzieliny lub występują problemy z wentylacją, to bronchoskopia jest powtarzana nawet kilka razy dziennie. Do płukania drzewa oskrzelowego używamy roztworu acetylocysteiny (300 mg/100 ml 0,9% NaCl).

Bronchoskopia u pacjenta z oparzeniem dróg oddechowych
Bronchoskopia pacjenta oparzonego wykonywana w Oddziale Intensywnej Terapii Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej,
na monitorze oparzenie dróg oddechowych AIS I

Wentylacja pacjenta z urazem inhalacyjnym

Terapia respiratorem u pacjenta z oparzeniem dróg oddechowych na ogół nie różni się od postępowania w ARDS. Stosujemy wentylację oszczędzającą płuca:

 • TV 6-8 ml/kg PBW – wg badań wyższe objętości zmniejszają ryzyko ARDS
 • Pplateau <30cmH2O
 • f dostosowane do pH (>7,30) i pO2
 • PEEP 5-8
 • pO2 55-85 mmHg
 • Tryby wentylacji: SIMV, BiPAP,
 • W przypadku dużych problemów z oksygenacją niektórzy pacjenci odniosą korzyści z wentylacji w trybie APRV,

Zdarzają się przypadki, że oparzenie dróg oddechowych jest tak ciężkie, że wszystkie klasyczne metody poprawy oksygenacji nie przynoszą pożądanych efektów. W takiej sytuacji kontaktujemy się z ośrodkiem ECMO, celem kwalifikacji pacjenta do terapii pozaustrojowego natleniania krwi. Korzystamy tutaj z pomocy Ponadregionalnego Ośrodka Pozaustrojowego Leczenia Niewydolności Wielonarządowej SPSK1 w Lublinie.

Listę ośrodków prowadzących terapię ECMO możesz znaleźć tutaj.

Leczenie wspomagające

Pacjent z urazem inhalacyjnym wymaga szczególnej dbałości o higienę dróg oddechowych. W tym celu stosujemy częste odsysanie, bronchoskopię terapeutyczną, fizykoterapię klatki piersiowej (oklepywanie). W przypadku występowania dużej ilości wydzieliny używamy mukolityków, najczęściej acetylocysteiny we wlewie dożylnym oraz jako roztworu do płukania podczas bronchoskopii. Niektóre ośrodki stosują nebulizację z heparyny. Gdy osłuchowo występują świsty nad polami płucnymi stosujemy broncholityki – najczęściej fenoterol z ipratropium.

Nie wydaje się, aby rutynowe podawanie kortykosteroidów przynosiło jakiekolwiek korzyści w leczeniu urazu inhalacyjnego.

Nie stosujemy antybiotyków „z wyprzedzeniem”. Włączamy antybiotykoterapię empiryczną jedynie w przypadkach, w których podejrzewamy wystąpienie zapalenia płuc. Po uzyskaniu badań mikrobiologicznych jak najszybciej deeskalujemy terapię i stosujemy antybiotykoterapię celowaną.

W przypadku konieczności prowadzenia przedłużonej wentylacji mechanicznej przez więcej niż 2 tygodnie wykonujemy tracheotomię przezskórną metodą Griggs’a – tej metodzie z pewnością należy się oddzielny artykuł.

Ekstubacja

Zakończenie respiratoroterapii zwykle jest dość trudnym procesem. Możliwie jak najszybsza ekstubacja (lub dekaniulacja w przypadku pacjentów z tracheotomią) jest korzystna dla pacjenta, promuje szybszy powrót do zdrowia, pozwala na działanie naturalnych mechanizmów obronnych dróg oddechowych. Z drugiej strony zawsze istnieje ryzyko niepowodzenia i tego, że pacjent nie będzie wydolny oddechowo oddychając spontanicznie.

W przypadku rozważania wczesnej ekstubacji u pacjenta oparzonego bardzo ważną rzeczą jest obecny albo zagrażający obrzęk. Poza tym sposoby odzwyczajania od respiratora są bardzo podobne jak w przypadku pacjentów bez oparzenia.

Schemat odzwyczajania od respiratoroterapii
Proponowany schemat procedury odzwyczajania od terapii respiratorem

Podsumowanie

Uraz inhalacyjny to poważny problem w populacji pacjentów oparzonych, znacznie pogarszający rokowanie. Nie każdy chory z podejrzeniem oparzenia dróg oddechowych powinien być wcześnie intubowany. Intubację w takich przypadkach zawsze powinniśmy traktować jako potencjalnie trudną. Parametry wentylacji nie różnią się znacząco od standardowych. Warto wykonać bronchoskopię, nawet w miejscu pierwotnego zaopatrzenia pacjenta, przed przekazaniem do centrum oparzeniowego. Nie należy stosować antybiotykoterapii profilaktycznie.

Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś nowego z tego artykułu. Daj znać w komentarzu co Ci się podobało, a co możemy zmienić. Wszystkie pytania i sugestie mile widziane!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *